Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení.Prodávající: IDEA s.r.o, Pruské 310, 018 52 Pruské, IČ: 36780120DIČ: 2022385893, Rejstřík: Okresní soud Trenčín, vložka číslo: 17848 / Rf
Kupující: fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží nebo služby prostřednictvím e-shopu prodávajícího
E-shop: webová stránka prodávajícího na doméně www.ideabedna.cz
OP: Obchodní podmínky prodávajícího, které upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím.
Právní vztahy, které nejsou upraveny v těmito OP, ani žádnou jinou smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.

2. Kupní smlouva.

2.1 Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím přes e-shop prodávajícího. Pro platnost kupní smlouvy je kupující povinen uvést své jméno, adresu, mailovou adresu a telefonní číslo. Nakládání s těmito údaji prodávajícím je upraveno v sekci „Podmínky ochrany osobních údajů“.
2.2 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
2.3 Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o stavu objednávky prostřednictvím e-mailu, ve výjimečných případech telefonicky, případně formou SMS.
2.4 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat zboží v ujednání množství a jakosti, tak jak byl prezentován na e-shopu prodávajícího a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Kupující se stává vlastníkem až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny, do zaplacení sjednané kupní ceny si vlastnické právo vyhrazuje prodávající.
2.5 Prodejce i kupující jsou oprávněni kdykoliv zrušit kupní smlouvu, a to bez udání důvodu.
2.6 Odesláním objednávky, jejímž obsahem je alkohol, potvrzuje kupující, že dosáhl věku 18 let. V případě, že prodávající zjistí opak, tak neprodleně ruší kupní smlouvu.
2.7 Ve smyslu ustanovení zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Způsob zaslání zboží je popsán v odstavci „Závěrečná ustanovení“.

3. Zboží, ceny a dodání.

3.1 Všechny ceny v e-shopu jsou konečné včetně DPH. To se netýká případných příplatků např. za dopravu a způsob platby. Ty jsou uváděny v nákupním košíku e-shopu, jejich výška se odvíjí od volby kupujícího a kupující je o výši všech příplatků informován před uzavřením objednávky.
3.2 Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu kdy jsou zobrazovány v e-shopu.
3.3 Způsob a adresu dodání zboží určuje kupující při vytváření objednávky. Kupující se zavazuje převzít si zboží na adrese, kterou si určil. V případě osobního odběru si kupující převezme zboží na adrese: Námestie Matice Slovenskej 1298, 018 41 Dubnica nad Váhom, SR.
3.4 Pokud je doručovací adresa kupujícího v neprostupné oblasti, tak se kupující zavazuje k řešení vhodného setkání s doručovatelem odesílatele za účelem předání zboží.
3.5 Při přebírání zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a následně i prodávajícímu. V případě zpozorování porušeného obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce probrat.
3.6 Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR. 

4. Závěrečná ustanovení.

4.1 V případě odstoupení od smlouvy do 14 dní pošlete odstoupení, číslo bankovního účtu a zboží na adresu: IDEA s.r.o., Pruské 310, 018 52 Pruské. Zboží by měl kupující vrátit s kompletní dokumentaci, nepoškozené, čistý a pokud možno, tak i v originálním obalu. Dárkový box se nepovažuje za obal, ale za zboží. Zboží, které je poškozené, není možné vrátit. Na vrácení peněz má prodávající 14 dní od doručení zásilky.
4.2 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ideabedna.cz, případně prostřednictvím poštovní adresy: IDEA s.r.o., Pruské 310, 018 52 Pruské, Slovensko. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího pošle prodávající na elektronickou, případně poštovní adresu kupujícího.
4.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je určena příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.
4.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
4.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Nákupní košík
Přejít nahoru